Müzayede Kuralları

Levant Antika & Müzayede Evi olarak; düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1- Levant Antika & Müzayede Evi satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

2-Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3-Online müzayedelere katılabilmek için www.levant.com.tr  www.levantantika.com  adreslerinden üye kaydı yapılarak üye numarası alınması zorunludur.

4-Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloga yayınlandığı tarihten sonra Tesvikiye Mah. Sakayık Sok. Sungur Apt. No: 23/1 Şişli - İstanbul  adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

5- Online müzayedeye katılanlar eserleri Levant Antika & Müzayede Evi’nin 4. Maddede belirtilen adresinde  önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Levant Antika & Müzayede Evi satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Levant Antika & Müzayede Evi firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6-Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya,  Levant Antika & Müzayede Evi tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede PEY VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. "Online müzayede katılım şifresi" kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

6.1- Levant Antika & Müzayede Evi internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.2- Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

7-Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Levant Antika & Müzayede Evi tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Levant Antika & Müzayede Evi’nin satıcı olduğunu göstermez. Levant Antika & Müzayede Evi satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Levant Antika & Müzayede Evi’nin işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %18,5 komisyon + % 20 KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Levant Antika & Müzayede Evi’nin komisyon(+ % 20 KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %18,5 komisyon bedelini de ödemekle mükelleftir. Levant Antika & Müzayede Evi’nin bu kapsamda sunduğu hizmet;  elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

8-Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve %18,5 müzayede şirketi komisyonunu(+ % 20 KDV) ödediği anda Levant Antika & Müzayede Evi 'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde  Levant Antika & Müzayede Evi eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği Levant Antika & Müzayede Evi tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Levant Antika & Müzayede Evi sorumlu tutulamaz.

9-Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde  Levant Antika & Müzayede Evi dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Levant Antika & Müzayede Evi’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Levant Antika & Müzayede Evi’nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

10-Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına Levant Antika & Müzayede Evi sorumlu değildir.

11-Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, Levant Antika & Müzayede Evi ’nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12- Levant Antika & Müzayede Evi, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

13- Levant Antika & Müzayede Evi şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Levant Antika & Müzayede Evi hakkında,  satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218.  maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk  hükümleri uygulanamaz.

14-Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

15-Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

16-Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Levant Antika & Müzayede Evi’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

17-Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

18-Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Levant Antika & Müzayede Evi sorumlu tutulmayacaktır.

19-Şirket’in düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserler/ürünler satış öncesinde online katalog website’mizde yayına girdikten itibaren Levant Antika Müzayede Evi’nin Meşrutiyet Mahallesi, Teşvikiye Mah Şakayık Sok. Sungur Apt. No: 23/1 Nişantaşı Şişli - İSTANBUL adresinde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar eserleri/ürünleri Levant Antika Müzayede’nin yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler.  Müşteriler, müzayede de satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser/ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin/ürünün yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Fakat Ürün ve Eser Açıklamasında ''haliye'' ibaresi var ise o eserin veya ürünün Restorasyonlu, Kondisyonunda bozukluk,Parça Değişikliği,Tamirli ve Problemli olduğu anlamı taşımaktadır. Yayına giren online müzayede ve website’mizde tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul ederler. Online Müzayede satılan eserin/ürünün tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta Levant Antika Müzayede Evin’den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Online ortamda düzenlenen müzayedelerimiz de hernekadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı yapılmamaktadır. 

20-5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Levant Antika & Müzayede Evi’nin rücu hakkı saklıdır.

21-Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

22-Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23- Levant Antika & Müzayede Evi KCSGRAND Otomotiv Taşımacılık Antika Gıda San. Ve Tic. LTD ŞTİ kuruluşudur.

24- Online Müzayede den kazanılan Eseler Sadece Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Gönderimi Yapılır.

25- Satıcının satılan eserlerinin ödemesi 45 gün sonra kendisine ait şahsi hesabına ödemesi yapılmaktadır.

26- Bir muzayede oncesi yayinda olan bir esere kullanici rezerv pey birakabilir, rezever peye gecilmedigi surece verilen peyin bir ustune eser satilir.